Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Xây dựng phong trào văn hóa - Nhìn từ thực tế phong trào
Người đăng: . .Ngày đăng: 29/03/2016 .Lượt xem: 656 lượt.
Có thể nói năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Núi Thành có nhiều khởi sắc. Việc tập huấn nghiệp vụ công tác phong trào, tập huấn đàn hát dân ca cho 4 xã nông thôn mới, được chú trọng. Đã thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao ở các xã điểm nông thôn mới …
Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam cấp huyện với nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, bổ ích. Gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bằng việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình “5 đoàn kết - 3 trong sạch” đã góp phần huy động sức dân chung tay xây dựng Nông thôn mới, nhiều địa phương đã tiếp tục phát huy những việc làm cụ thể, hiệu quả góp phần cải biến xã hội như: xây dựng con đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp”, “tiếng kẻng an ninh... Có 109/138 khu dân cư được xếp loại khu dân cư văn hoá, 533/1052 tổ đoàn kết (TĐK) xếp loại xuất sắc, 428/1052 TĐK được xếp loại tiên tiến, 107 Thôn - Khối phố đạt chuẩn thôn, khối phố văn hóa; 58/59 cơ quan, 60/64 trường học, 17/17 trạm y tế, 11/12 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa….
Những điểm sáng đáng trân trọng cần được tiếp tục phát huy, nhằm tạo sức lan tỏa lớn hơn trong cộng đồng như việc “giảm, không đốt vàng mã khi đưa tang” ở xã Tam Giang, việc huy động sức dân (bằng cả công lẫn của) để bê tông hóa GTNT, nhất là ở 4 xã Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Mỹ Đông, Tam Hòa vừa đạt chuẩn nông thôn mới. Những mô hình do người dân đứng ra làm, những đoạn đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” do Khu dân cư tự quản được duy trì, nhân rộng, được chính người dân đánh giá là hiệu quả, ...
Nhưng thực tế cũng đặt ra nhiều yêu cầu hơn, sự xuất hiện mô hình mới chưa nhiều, các Trung tâm VHTT chưa làm tốt “việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tháng, quí, năm ....” (theo Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Trung tâm VHTT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2030”). Hoạt động tuyên truyền xây dựng bảo vệ môi trường sống chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc phát huy các di tích lịch sử, danh thắng tại Khu dân cư chưa sâu rộng. Việc xây dựng và thực hiện qui ước, tộc ước ở Khu dân cư, tộc họ chưa đạt hiệu quả cao. Hoạt động TDTT quần chúng chưa đi sâu rộng vào đời sống mỗi người dân, ....
Để khắc phục những tồn tại trên trước hết phải nhất quán nhận thức về xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là việc lớn, việc của cả cộng đồng và là việc lâu dài. Về phương pháp thực hiện phải đặt ra yêu cầu xuyên suốt, rộng rãi, đồng bộ, chặt chẽ, khoa học,... Trước hết đối với công tác tuyên truyền cần củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại xã, tại thôn; góp phần đưa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước đến với nhân dân. Thường xuyên phát động thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư vốn, công nghệ, giống năng suất cao, phù hợp thổ nhưỡng vào sản xuất để nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống kinh tế người dân, đúng quan điểm “kinh tế là trọng tâm”. Từ đây khơi gợi tình làng xóm, nghĩa thân tộc, họ hàng, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn khó khăn. Về xây dựng qui ước, tộc ước, Huyện, xã nên xây dựng mẫu để thôn, xã, tộc tham khảo; xã, thị trấn nên có hướng dẫn các thôn, xã, tộc (có thể bằng nhiều phương pháp, trực tiếp, gián tiếp, lồng ghép triển khai, ...) định hướng đảm bảo các qui định mang tính gắn bó trực tiếp với đời sống của người dân, nằm trong các chính sách, chế độ có ảnh hưởng lớn đến Khu dân cư, họ tộc; về mức độ, qui định nhiệm vụ, chỉ tiêu trong họ tộc, khu dân cư phải phù hợp với đa số thành viên trong họ tộc, hộ dân ở khu dân cư (có thể những yêu cầu đề ra trước mắt ít, dễ làm, tiếp sau đó nâng lên; không cần đao to búa lớn).
Về phát triển thể thao quần chúng, mỗi địa phương có khuyến khích các hoạt động TDTT phong trào mang tính phổ thông, các môn thể thao ít đối kháng, không đòi hỏi điều kiện nhiều về thời gian, thời điểm chơi, không gian, số lượng người cùng chơi, chi phí kinh tế,...; những môn thể thao mới. Theo đó địa phương cần có Liên hoan, Hội thao, ... để người tham gia có cơ hội giao lưu, thể hiện. Về lâu dài xã, thị trấn, nhất là các xã đang xây dựng nông thôn mới qui hoạch đất phục vụ TDTT đảm bảo theo qui định, đồng thời dự phòng đất phục vụ các hoạt động cộng đồng trong tương lai (cả về diện tích và nội dung các hoạt động), “để dành” cho con cháu sau này. Việc phát triển các mô hình mới của phong trào, cũng chính mỗi địa phương, họ tộc căn cứ yêu cầu, khả năng của từng đơn vị, tộc họ mình (phù hợp với điều kiện, sinh hoạt kinh tế, ...) từ đó có định hướng, tạo điều kiện “mồi” cho khu dân cư, họ tộc biết, thực hiện. Cấp có thẩm quyền có đánh giá và tuyên dương các mô hình mới –hay- dễ nhân rộng. Từng BCĐ xã, thị trấn có kế hoạch, phân công cụ thể, kịp thời, hợp lý cho mỗi thành viên; tốt nhất tại xã, thị trấn cấp ủy đảng có văn bản định hướng chỉ đạo phong trào này và ra số chỉ tiêu cụ thể để dễ triển khai, phấn đấu. Việc phân công các thành viên BCĐ này cũng như các BCĐ khác phải được đánh giá và sử dụng xem xét đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm. Có kế hoạch thực hiện Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Trung tâm VHTT xã, phường, thị trấn, trong đó phải “Đưa chương trình xây dựng và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương”. Cấp ủy chính quyền địa phương cần có chỉ đạo cụ thể, phân công các ngành, đoàn thể về việc quản lý phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, các di tích danh thắng, nhất là các di tích cấp quốc gia theo qui định. Phòng VH TT tiếp tục thực hiện các bước đề nghị cơ quan chức năng công nhận giá trị các di tích còn lại trên địa bàn, tham mưu UBND Huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện đảm bảo các yêu cầu về cắm mốc quản lý, xây dựng biển chỉ đường vào các di tích,...
Có vậy, cũng đã hướng đến mục tiêu “xây dựng con người Núi Thành phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học … làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển bền vững” mà Chương trình hành động số 32 của huyện ủy Núi Thành (khóa XX) về thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương IX (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đề ra./.

 Hiếu Trung
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Vẹn tròn đạo lý đáp nghĩa, đền ơn
Chương trình tuyển sinh Công nghệ thông tin.
Huyện Núi Thành khai mạc Đại hội Thể dục – Thể thao lần thứ VIII năm 2017
“Cử chỉ nhỏ, hành động lớn” của Hội Liên hiệp phụ nữ Tam Xuân 1
Hội nghị ký kết đăng ký giao ước thi đua năm 2017 cụm các Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam
Huyện Núi Thành triển khai tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017
Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Tuấn Hưng Chu Lai.
Tổ chức lễ hội Cầu ngư và chuẩn bị ra khơi đánh bắt thủy sản
Tam Nghĩa tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và 42 năm giải phóng quê hương (24.3.1975-24/3/2017).
Sẵn sàng cho đại hội
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 ở huyện Núi Thành
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Thị trấn Núi Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021
Huyện Núi Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946- 27/3/2016).
Công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Núi Thành ra quân đầu năm 2016
Tam Hòa triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt 1/2016
Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại trường THCS Trần Cao Vân
Vùng cát cần lắm một cây cầu...
Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tam Tiến lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Thăm hỏi, tặng quà cho tàu bị gặp nạn!
Ngôi trường tuổi 40 trên quê hương dũng sĩ
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10