Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm đến
Người đăng: . .Ngày đăng: 22/07/2016 .Lượt xem: 525 lượt.
Trong những năm đến, huyện Núi Thành tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trước hết, Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc các cấp cần phải thường xuyên kiện toàn, củng cố, bố trí đầy đủ cán bộ chuyên trách bộ phận giúp việc các cấp. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện được phân công đứng điểm thường xuyên bám cơ sở đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, trao đổi với các ngành liên quan đến các tiêu chí để kịp thời giúp xã tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn lĩnh vực mà ngành mình phụ trách; định kỳ giao ban với các xã để nắm tình hình để tham mưu cho Ban Chỉ đạo có kết luận chỉ đạo kịp thời; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới hiệu quả hơn, các địa phương cần phải khơi dậy được sức dân, trí tuệ và sự chủ động, sáng tạo của người dân; lấy dân làm trung tâm, tuyên truyền cho toàn dân hiểu mục đích xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp. 
Các xã đã lập quy hoạch, đề án nông thôn mới thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn; điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch nông thôn mới phải phù hợp với quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện, quy hoạch ngành gắn kết nông thôn mới từ phát triển sản xuất đến kết cấu hạ tầng - kinh tế - xã hội. 

Trong thời gian đến, các địa phương tạp trung nâng chất lượng tất cả các Đề án phát triển sản xuất; triển khai thực hiện đồng bộ đề án xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn và các đề án chuyên sâu; nhân rộng các mô hình điển hình đã được tuyên dương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là mô hình chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, chế biến; tăng cường công tác đào tạo nghề dài hạn, ngắn hạn, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ; quan tâm đầu tư chuyên sâu cho các lĩnh vực sản xuất giống, quy trình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; đảm bảo an toàn dịch bệnh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, quan tâm công tác chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục chỉ đạo phát triển tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển mạnh hình thức liên kết với doanh nghiệp lớn. 
Về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các xã khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường lồng ghép hiệu quả; đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình nông thôn mới phải thực hiện theo cơ chế trao quyền chủ động cho cộng đồng dân cư, tự bàn bạc, quyết định theo quy định mức hỗ trợ được UBND tỉnh, HĐND huyện thông qua, ưu tiên thực hiện ở thôn, xóm; quan tâm xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất văn hóa, Y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn đến, các địa phương cần phải tạo ra được sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động Văn hóa - Xã hội, xây dựng đầy đủ các quy chế, quy ước, hương ước trong tất cả các xã, tăng cường thiết chế văn hóa, nhất là ở cấp thôn; vệ sinh môi trường nông thôn, cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” thực sự thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phấn đấu 100% cán bộ xã đạt chuẩn vào năm 2020; khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở xã, 100% xã có cán bộ chuyên trách nông thôn mới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tất cả các xã đảm bảo ổn định thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh về an ninh trật tự, trấn áp tội phạm.

Văn Phin
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam làm việc với xã Tam Hải
Phát triển ngành nghề góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
Thôn Đông Tân (xã Tam Hòa) vận động nhân dân thu gom rác thải, góp phần xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới
Xã miền núi Tam Thạnh với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Xã đảo Tam Hải trên đường phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
    
1   2   3   4   5   6