Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Nội dung tổng quát và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến
Người đăng: . .Ngày đăng: 08/02/2017 .Lượt xem: 287 lượt.
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành trong những năm qua đạt được những thành quả quan trọng, tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục...
Trong thời gian đến, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tập trung vào mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị, xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng – an ninh, trật tự được giữ vững.
Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trọng tâm tập trung vào 4 nhóm nội dung thành phần chủ yếu là hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã (gồm giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, Trạm y tế, nhà văn hóa và khu thể thao thôn); nhất là đối với các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực; bảo vệ và cải thiện môi trường; giữ vững và tăng cường an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần lựa chọn nội dung phù hợp với kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc thực hiện Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

Lễ khánh thành nhà văn hóa 
Trong thời gian tới, các nội dung thành phần cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm: Về quay hoạch nông thôn mới cần rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng vùng; quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quá trình đô thị, cần lưu ý đến vấn đề thực hiện quy hoạch và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội; phát triển giáo dục ở nông thôn; xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc cho người dân nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cư dân; đảm bảo vệ sinh môi trường, khắc phục và xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường tại các làng nghề; nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự xã hội vùng nông thôn.
Để đạt được mục tiêu và nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết là tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng gia đình 3 không, 3 sạch”, “dân vận khéo”; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các địa phương cần đa dạng hóa các nguồn vốn để huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có cơ chế phân bổ, giám sát, theo dõi các nguồn vốn thực hiện chương trình cùng một số giải pháp khác nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Văn Phin
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyền Văn Thịnh làm việc với các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 1
Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Các tin cũ hơn:
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Núi Thành: Nhìn lại một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (08/12/2016)
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành
Xây dựng nông thôn mới bền vững từ phong trào“5 không, 3 sạch”
Tập huấn đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2016
Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm đến
Huyện Núi Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam làm việc với xã Tam Hải
    
1   2   3   4   5   6