Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Enter Title

 Mẫu
Tập tin tải về
 1. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 2. Di chúc.  Di chúc.
 3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  Don cap lai cap doi.doc
 4. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Don de nghi cap giay chung nhan qsd dat, qsh nhao va tsglvd.doc
 5. ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT   Don dkbd.doc
 6. ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Don xin chuyen tu hinh thuc thue dat sang giao dat.doc
 7. ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT   Don xin gia han sdd.doc
 8. ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP   Don xin giao dat nong nghiep.doc
 9. ĐƠN XIN GIAO ĐẤT Ở (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)   Don xin giao dat o.doc
10. ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)   Don xin thue dat nn.doc
11. ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 Don xoa dk the chap.doc
12. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH ...
(Đối với công trình lập Báo cáo KTKT) Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 Kq tham dinh thiet ke ban ve thi cong.doc
 13. Mẫu số: 01/QTDA BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH   Quyet toan.doc
 14. THÔNG BÁO V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   Tbao cham dut.doc
 15. THÔNG BÁO V/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh   Tbao tam ngung.doc
 16. THÔNG BÁO V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh  Tbao thay doi.doc
 17. TỜ TRÌNH Phê duyệt kế hoạch đấu thầu [Tên dự án hoặc tên gói thầu]   To trinh phe duyet KH dau thau.doc
 18. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH…  To trinh tham dinh kq bcktkt.doc

(Click chuột vào tên tập tin cột bên phải để tải về Mẫu tương ứng)